foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na www SP4 Piła :)

                                  

Szkoła Podstawowa nr 4

Mikołaja Kopernika

w Pile

 

 

Program  wychowawczo- profilaktyczny

Rok szkolny 2021/2022

 

 

Szkoła to miejsce, z którym utożsamiają się młodzi ludzie. Jest ona miejscem również rozwoju nie tylko uczniów, ale i całej kadry pedagogicznej. Od początku swego istnienia szkoły służyły też interesowi indywidualnemu. Osoby uczestniczące i/ lub posyłające do niej własne dzieci oczekiwały od realizowanego w jej murach procesu edukacyjnego wsparcia – w przygotowaniu się do dorosłości, polegającym nie tylko na nabywaniu kompetencji naukowych, społecznych, obywatelskich, ale i ujawnianiu i rozwijaniu potencjału rozwojowego.

 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile  zbudowany jest tak by odpowiadał na potrzeby wszystkich osób, które są ze szkołą powiązane. Jednocześnie jest zgodny z najnowszymi przepisami prawnymi oraz spójny z innymi dokumentami szkolnymi.  Program ten jest przy tym elastyczny i może podlegać modyfikacji w zależności od aktualnych potrzeb.

Wierzymy, że dzięki realizacji zadań w nim zawartych uda nam się stworzyć Szkołę, która w pełni sprzyja rozwojowi uczniów a absolwenci szkoły pójdą w świat pełni wiedzy i umiejętności interpersonalnych.

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r Nr 11 poz.209 z późn. zm).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielania i  organizowania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r poz. 532 ).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002 nr 51 poz. 458).
 • Uchwała Nr 186/2016 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile.
 • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile w latach 2014 – 2019.

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile w procesie rozwoju oraz zapobieganie niepożądanym zachowaniom, specyficznym dla wieku rozwojowego. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrekcja, rada rodziców, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

 

 

Misja szkoły:

 

Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku oraz życzliwości. Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej kierują się przede wszystkim dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie, a także rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Model absolwenta I etapu kształcenia:

 

W wyniku realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych uczeń kończący klasę IV:

 • ma poczucie przynależności do klasy, jest jej częścią,
 • umie pracować w grupie, zna swoje prawa i obowiązki,
 • jest kreatywny i samodzielny w różnorodnych działaniach,
 • posiada umiejętność systematycznej i samodzielnej pracy,
 • potrafi się grzecznie zachowywać w różnych sytuacjach,
 • zna symbole narodowe, regionu, wie jak się wobec nich zachować,
 • dostrzega różnice wśród ludzi, potrafi okazać szacunek drugiemu człowiekowi,
 • potrafi rozróżnić dobro i zło w różnych sytuacjach,
 • wie do kogo może zwrócić się o pomoc.

 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 4

 

Nasz absolwent:

 • Dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu: domu i szkole. Pogodnie i asertywnie patrzy na świat, siebie i innych.
 • Jest aktywny, chętnie uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach, chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej, świadomie uczestniczy w imprezach kulturalnych szkoły i miasta, ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki.
 • Jest ciekawy świata, dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo skutkowe, poszerza swoją wiedzę świadomie, jest aktywny umysłowo.
 • Jest krytyczny, potrafi zdobyte wiadomości selekcjonować, porządkować, i oceniać ich przydatność do określonego celu.
 • Jest odpowiedzialny, potrafi przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje własne doświadczenia, wie, że za swoje czyny trzeba ponieść konsekwencje. Cieszy się z sukcesów. Umie znosić porażki, potrafi trwale i konsekwentnie szukać rozwiązań dla siebie korzystnych. Wie, że w sytuacji, w której nie potrafi sobie poradzić należy zwrócić się do swojego najbliższego otoczenia.
 • Jest otwarty. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Nawiązuje kontakty z ludźmi dorosłymi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.
 • Jest prawy. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje, potrafi rozróżnić złe i dobre uczynki.
 • Jest punktualny. Ma poczucie czasu, dyscypliny. Potrafi zaplanować swoje zajęcia, Szanuje swój czas i innych ludzi.
 • Jest rozważny. Zna swoje zagrożenia występujące w jego środowisku, potrafi modyfikować swoje zachowania i je przewiduje. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny.
 • Jest tolerancyjny. Rozumie, że wszyscy jesteśmy różni, jest to zjawisko normalne i pożądane, dlatego stara się każdego zrozumieć i dostrzec w nim coś dobrego.
 • Jest patriotą. Zna historię swojego miasta regionu i kraju. Szanuje tradycje regionalne i narodowe, ma szacunek do symboli narodowych i poczucie tożsamości narodowej.

  12) Dba o środowisko i prezentuje postawy proekologiczne.

 

 

 

Cele szkoły:

 

„Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.”.

                                                                                                                                                                                                   Janusz Korczak

 

 

 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Celem ogólnym w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile jest kształcenie absolwentów, których cechuje myślenie twórcze i kreatywne. Liczymy na to, że nasi absolwenci będą potrafili poszukiwać nowych rozwiązań na kolejnych etapach kształcenia. Szkoła wspomaga środowisko rodzinne ucznia w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez co efektem ma być reedukacja poziomu stresu u uczniów naszej szkoły.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • promocja zdrowego stylu życia,
 • przekazywanie uczniom wiadomości   skutków zachowań ryzykownych  i  tym  samym wspieranie ich w dokonywaniu słusznych decyzji,
 • wspieranie rozwoju   kompetencji  psychologicznych  takich, jak: umiejętność nazywania własnych emocji i emocji innych, umiejętność nawiązywania kontaktów rówieśniczych i z osobami dorosłymi, radzenia sobie ze doświadczanymi napięciami psychicznymi, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia,
 • stwarzanie możliwości  zaangażowania  się  w  działalności  pozwalające  na zaspokajanie  potrzeb,  rozwijanie  zainteresowań,  zwiększanie  aktywności  oraz dążenie do sukcesu,
 • programowe działanie    na  rzecz    promocji    bezpiecznych,    użytecznych    i akceptowanych  społecznie  zachowań  wzmocnionych  pracą  nad kształtowaniem w szkole określonego systemu wartości,
 • stworzenie jednolitych  standardów  zachowań  dla  wszystkich  klas  poprzez doprowadzenie   do   akceptowanych form  współdziałania  nauczycieli  i rodziców.

 

Struktura oddziaływań wychowawczych:

 

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo- profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji oraz ewaluacji szkolnego programu wychowawczo –

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespół do spraw wychowawczych oraz wychowawcy:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasad usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,

 

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo – profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z opiekunami poziomów wiekowych i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje na zasadzie wolontariatu,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

 

Harmonogram działań – jest tworzony w każdym roku szkolnym i może ulegać modyfikacji z uwagi na potrzeby środowiska szkolnego oraz lokalnego. Zawiera konkretne zadania, terminy wszystkich działań i przedsięwzięć. Składa się z planów wychowawczych poszczególnych klas, planu działań samorządu uczniowskiego, planów zespołów przedmiotowych i  wychowawczego oraz kalendarza imprez .

 

 

 

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo profilaktycznego:

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym określone przez MEN,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizy trudności wychowawczych przeprowadzonych, problemów szkolno- środowiskowych oraz profilaktycznych przeprowadzonych przez pedagoga i psychologa na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz uczniów.

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie na koniec każdego roku szkolnego i zostaną opracowane wnioski do dalszej pracy w kolejnym roku szkolnym. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

 

 

Harmonogram działań wychowawczo- profilaktycznych na rok szkolny 2021/2022

 

Program został opracowany w oparciu o :

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 określone przez MEN.
 2. Ewaluację wewnętrzną dotyczącą:

- wykorzystanie metod aktywizujących, badanie przeprowadzono wśród nauczycieli,

- wniosków zespołu do spraw aktualizacji szczegółowych zasad oceniania zachowania uczniów.

 1. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.
 2. Ewaluację programu wychowawczo- profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Wnioski nauczycieli dotyczące funkcjonowania uczniów w szkole.
 4. Rozmowy i wniosków z przedstawicielami z rodziców.
 5. Wymianę spostrzeżeń w zespołach samokształceniowych i zadaniowych wychowawców i nauczycieli.
 6. Analizę trudności wychowawczych, problemów szkolno- środowiskowych oraz profilaktycznych przeprowadzonych przez pedagoga i psychologa na podstawie informacji zebranych od nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz uczniów.
 7. Analizę zapisów w e-dziennikach.

 

W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono następujące problemy:

 1. Brak motywacji do nauki i trudności w nauce u niektórych uczniów.
 2. Brak poczucia bezpieczeństwa w sieci- stosowanie cyberprzemocy, poprzez obrażanie się nawzajem i grożenie.
 3. Uzależnienia behawioralne, zwłaszcza e-papierosy, papierosy, dopalacze, energetyki, alkohol.
 4. Samookaleczenia i problemy emocjonalne współczesnej młodzieży- depresja, zaburzone relacje rówieśnicze.
 5. Lekceważenie obowiązku szkolnego, w tym wagary i spóźnienia.

 6.Słabe respektowanie norm i zasad dobrego wychowania.

 1. Agresja słowna: wulgaryzmy, poniżanie, zastraszanie, gnębienie.
 2. Lęki związane z powrotem uczniów do szkoły po zdalnym nauczaniu.
 3. Zbyt duże przywiązanie do kreowania własnego wizerunku w portalach społecznościowych.
 4. Brak kompetencji wychowawczych u niektórych rodziców, koniecznych do prawidłowego pokierowania rozwojem, zwłaszcza psychicznym i emocjonalnym dziecka.
 5. Symptomy zmęczenia u nauczycieli, związane ze zdalnym nauczaniem.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:  

 -  wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, w tym zasad dobrego wychowania,

 -  rozwijanie kreatywności, samodzielności i innowacyjności uczniów ze szczególnym uwzględnieniem edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej,

 - zapewnienia wysokiej jakości kształcenia przy wsparciu psychologiczno- pedagogicznym wszystkich uczniów,  uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne każdego dziecka,

 - wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość,

 - wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej i społecznej,

 -  przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

 - wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

 - rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

- budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

- przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i agresji,

- przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

- troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,

- rozwijanie rzeczywistych kompetencji cyfrowych uczniów, połączone z ich praktycznym wykorzystaniem.

Zadania profilaktyczne programu to:

 - kształtowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci,

- zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 - praktyczna znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

- rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych ( papierosów, e- papierosów, alkoholu, dopalaczy i narkotyków),

- eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

- eliminowanie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, a zwłaszcza telefonów komórkowych,

- kształtowanie bezpiecznego, celowego i praktycznego  wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych,

- odróżnianie i filtrowanie informacji prawdziwych od feke newsów,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

- uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

Harmonogram działań w roku szkolnym 2020/2021

Zadania

 

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

 

 

 

SFERA EMOCJONALNA

Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów w ramach realizacji priorytetu MEN  nr1: wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

 

 

1.Prowadzanie w klasach diagnoz w postaci na przykład ankiet i obserwacji podczas bieżącej pracy .

 

2. Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowych, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły.

3. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy, w tym TIK, także w czasie ewentualnego zdalnego nauczania, z wykorzystaniem Temsa.

wychowawcy, nauczyciele ze wsparciem pedagoga, psychologa

 

 

nauczyciele, wychowawcy ,

SU

 

 

 

 

nauczyciele

wrzesień/październik 2021i zgodnie z zapotrzebowaniem

 

zgodnie z harmonogramem zajęć dodatkowych i kalendarzem imprez szkolnych

 

 

cały rok

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień- realizacja priorytetu MEN nr1.

1. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Nauczyciel – doradca zawodowy,

pedagog szkolny

cały rok

Kształtowanie postawy twórczej- priorytet 1

1. Udział w konkursach, olimpiadach.

nauczyciele przedmiotu

zgodnie z kalendarzem konkursów

Kształtowanie samodzielnego formułowania i  wyrażania własnych sądów

1. Zajęcia warsztatowe w klasach w ramach realizacji programów wychowawczych.

 

2. Wykorzystanie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.

3. Spotkania i w ramach SU i wolontariatu - realizacja priorytetu 2- zaangażowanie społeczne.

wychowawcy, pedagog, psycholog, osoby zaproszone

 

 

 

 

opiekun SU, opiekunowie wolontariatu

cały rok

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wykorzystanie wniosków z analizy i ewaluacji szkolnej.

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

2. Lekcje przedmiotowe, na których w pracy wykorzystywane będą wnioski do pracy bieżącej z poprzedniego roku szkolnego wypracowane w zespołach przedmiotowych- realizacja priorytetu 3- wzmacnianie edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej.

3. Zajęcia wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach z j. polskiego i matematyki.

4. Zajęcia wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach, związane ze zdalnym nauczaniem- z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

5. Organizowanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, uwzględniającego potrzeby indywidualne i rozwojowe uczniów, w tym związane z pandemią Covid-19- priorytet 4.

nauczyciele przedmiotu,

wychowawcy ze wsparciem psychologa

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno- wychowawcze

 

nauczyciele przedmiotów

 

 

 

pedagog/psycholog/osoby zaproszone

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

do grudnia 2021

 

 

 

w zależności od potrzeb cały rok

Uczenie planowania dobrej organizacji pracy

1. Lekcje wychowawcze  poświęcone tej tematyce.

2. Praktyczne sposoby zarządzania czasem – warsztaty na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.

wychowawcy, doradca zawodowy

 

 

psycholog szkolny

cały rok

 

 

cały rok

 

SFERA MORALNA,  KULTUROWA I

PATRIOTYCZNA

 

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu innej osoby- priorytet 2

1. Działalność charytatywna szkolnego wolontariatu i SU, np. zbiórki pieniężne dla osób potrzebujących, dla pilskiego hospicjum, w ramach Góry Grosza, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy itp.

2. Realizacja działań wolontariuszy w ramach pomocy uczniom polskiej szkoły na Ukrainie i podczas akcji „ Wyślij pączka do Afryki”.

3. Realizacja działań związanych z pomocą seniorom, między innymi paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, zapraszanie emerytów i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku na szkolne uroczystości itp.

opiekunowie wolontariatu i SU,

 

 

 

 

 

opiekunowie wolontariatu

 

 

 

opiekunowie wolontariatu

cały rok

 

 

 

 

 

grudzień 2021, marzec,

kwiecień 2022

 

 

j.w.

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego,  kształtowania patriotyzmu i świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych- priorytet 3 – wzmacnianie edukacji patriotycznej, historycznej.

1. Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych.

2. Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu.

3. Treści patriotyczne poruszane na lekcjach historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. W edukacji wczesnoszkolnej w blokach tematycznych na edukacji polonistycznej.

4. Działalność SU i wolontariatu.

5. Działalność świetlicy szkolnej.

6. Realizacja działań pod hasłem „ Pamiętamy”- dot. powstańca warszawskiego i żołnierza AK.

wytypowani nauczyciele do realizacji rocznic i świąt narodowych,

wychowawcy,

 

nauczyciele poszczególnych edukacji

 

 

 

opiekun SU

opiekunowie wolontariatu

wychowawcy świetlicy

zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych,

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

zgodnie z planem pracy świetlicy szkolnej

Poznanie rodzimej kultury, zaznajamianie z kultura regionu- priorytet 3.

1. Organizacja wycieczek ( w przypadku zdalnego nauczania na podstawie odpowiednich filmików, wirtualnych wycieczek).

2. Poruszanie tematyki kultury regionu na lekcjach wychowawczych.

 

wychowawcy,

nauczyciele

cały rok

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych kultur, narodów, religii- priorytet 3

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

2.Realizacja działań wolontariuszy, jako zapoznanie się z kulturą , tradycją i językiem Ukrainy w ramach organizacji „ Dnia Ukraińskiego” w szkole.

3. Zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją Wielkiej Brytanii i Niemiec.

 

wychowawcy

 

opiekunowie wolontariatu

 

 

 

nauczyciele języków obcych

 

 

 

cały rok

 

październik 2021

 

 

 

cały rok

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka i agresję- priorytet 2

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

2. Warsztaty prowadzone przez pedagoga/ psychologa

wychowawcy klas

 

pedagog/ psycholog/ zaproszone osoby

zgodnie z harmonogramem lekcji wychowawczych

Promowanie zdrowego stylu życia- priorytet 2

1. Zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz o znaczeniu ruchu/ sportu w życiu człowieka.

 

2. Udział uczniów w zawodach sportowych.

3. Organizacja Narodowego Dnia Sportu, Dnia Dziecka

4. Organizacja zajęć „Rodzinne igraszki bez porażki” wspólnie z rodzicami- priorytet 1 i 2.

5. Teatr profilaktyczny dla ucz. klas I- IV- w formie kabaretu.

 

wychowawcy, nauczyciele biologii,

nauczyciele świetlicy szkolnej, wychowania fizycznego

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

nauczyciele wych. fiz., inni chętni nauczyciele, szkolny wolontariat

świetlica szkolna

 

 

wychowawcy, pedagog

zgodnie z oddzielnymi harmonogramami

 

 

cały rok

 

11    wrzesień 2021

 

maj/czerwiec 2022

 

 

październik 2021

 

SFERA SPOŁECZNA

 

 

Społeczny aspekt bycia uczniem

1. Omówienie zasad oceniania, zgodnego ze statutem szkoły oraz praw i obowiązków ucznia, regulaminów szkolnych, na lekcjach wychowawczych

wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

wrzesień 2021

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. Uczenie zasad samorządności i demokracji  oraz asertywnych zachowań- priorytet 2

1. Zajęcia z zakresu komunikacji społecznej.

2. Warsztaty prowadzone przez pedagoga/ psychologa dot. zachowań asertywnych.

3. Wybory do samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, bieżąca praca w samorządzie uczniowskim

psycholog

 

pedagog/ psycholog

 

 

opiekun SU

cały rok

 

zgodnie z harmonogramem lekcji wychowawczych

 

wrzesień 2020

Doskonalenie kultury bycia, w tym szacunku do osób starszych i ewentualnej pomocy osobom potrzebującym- priorytet 2

1. Lekcje wychowawcze poświęcone zasadom zachowania dobrego wychowania,

2. Działalność świetlicy szkolnej w realizacji zajęć „ Dzień dobry i do widzenia”- czy to świat zmienia?

 

2. Działalność szkolnego wolontariatu.

wychowawcy klas,

 

 

nauczyciele świetlicy szkolnej

 

 

 

opiekunowie wolontariatu

cały rok

 

 

I półrocze

 

 

zgodnie z harmonogramem działań wolontariatu

Kształtowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego- priorytet 5

1. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt.

2. Zbiórka makulatury, nakrętek.

3. Segregacja odpadów.

4. Dbanie o szkolne „ rabatki”.

5.Dbanie o hodowlę pszczół murarek.

wolontariat, SU, biblioteka szkolna

 

SU, wychowawcy

 

klasy I- III

klasy I- III

 

zgodnie z oddzielnym harmonogramem,

cały rok

 

wiosna, jesień

zgodnie z harmonogramem

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej, współpraca z instytucjami w celu uzyskiwania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy- priorytet 4.

1. Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka wypełniania dokumentów, analiza ofert poszczególnych szkół, spotkania z przedstawicielami poszczególnych zawodów, udział w Pilskiej giełdzie szkół ponadpodstawowych.

doradca zawodowy

zgodnie z harmonogramem pracy

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego- priorytet 1

1. Analiza frekwencji uczniów, systematyczne informowanie rodziców o nieobecnościach ( nie każdy rodzic na bieżąco sprawdza e- dziennik), także podczas spotkań dla rodziców i indywidualnych z nimi rozmów.

wychowawcy

pedagog

na bieżąco

Kształtowanie u uczniów postawy przeciwdziałania uzależnieniom- priorytet 2

1. Wprowadzenie do treści lekcji wychowawczych tematyki profilaktyki uzależnień, w tym także cyberprzemoc.

2. Uczenie zachowań asertywnych, podczas lekcji wychowawczych, warsztatów prowadzonych przez pedagoga, psychologa i w trakcie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.

3. Wprowadzenie treści związanych z bezpieczną drogą do i ze szkoły.

4. Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.

5. Wprowadzenie treści związanych z bezpiecznym posługiwaniem się telefonami komórkowymi, zwłaszcza poza szkołą.

6. Odpowiedzialnie zachowanie na terenie szkoły, na przykład w pandemii prawidłowe noszenie maseczek.

wychowawcy,

pedagog / psycholog

 

jak wyżej

 

 

 

 

 

klasy I- III,

 

wszystkie klasy

 

wszystkie klasy

 

 

wszystkie klasy

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

wrzesień 2021

 

zwłaszcza przed świętami, feriami i wakacjami

cały rok

 

 

zgodnie z

zapotrzebowaniem

Minimalizowanie zachowań agresywnych, w tym cybeprzemocy- priorytet 2

1. Tematyka podejmowana na lekcjach wychowawczych we współpracy z pedagogiem, psychologiem i w ramach realizacji rządowych programów terapeutycznych.

wychowawcy

pedagog/ psycholog

terapeuci ,

osoby zaproszone

zgodnie z harmonogramem

Dbanie o zdrowie psychiczne uczniów poprzez eliminowanie depresji i samouszkodzeń- priorytet 2 i 4

1. Obserwacje prowadzone przez wszystkich nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli wychowania fizycznego, w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem

wszyscy nauczyciele,

pedagog/psycholog/ osoby zaproszone

zgodnie z zapotrzebowaniem

Wzmacnianie współpracy z rodzicami uczniów w celu przekazywania informacji niezbędnych do kierowania rozwojem psychicznym i emocjonalnym dziecka- priorytet 1

1. Podejmowanie tematyki na zebraniach z rodzicami.

2. Prowadzenie indywidualnych rozmów przez pedagoga/ psychologa.

3. Organizowanie spotkań/konferencji dla rodziców za specjalistami.

wychowawcy,

pedagog/ psycholog

specjaliści z zewnątrz

 

cały rok,

podczas spotkań z rodzicami

 

Pracowanie nad ujednoliceniem reguł dotyczących kultury słowa i bycia zarówno w domu jak i w szkole czyli stosowanie „ integralnej profilaktyki środowiskowej” priorytet1 i 2

1. Podejmowanie tej tematyki na spotkaniach z rodzicami.

2. Przekazywanie niepokojących zachowań uczniów poprzez e- dziennik w formie informacji przez poszczególne podmioty w szkole .

wychowawcy

nauczyciele,

inni pracownicy szkoły

na bieżąco

 

SFERA SAMOŚWIADOMOŚCI

 

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości- priorytet 4

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

2. Zajęcia i warsztaty ze specjalistami.

wychowawcy

pedagog/ psycholog

specjaliści

cały rok

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów w sposób społecznie akceptowany- priorytet 4.

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

2. Zajęcia i warsztaty ze specjalistami.

wychowawcy

pedagog/ psycholog

specjaliści

cały rok

         

                                                      

Piła; 13.09.2021 r.

                                                                                                                     

Program  opracowała Barbara Szczecina

przy współpracy rodziców:

Pani Lucyny Gofron, Pani Anny Bartosz, Pani Katarzyny Kirdzik, Pani Joanny Przybył, Pani Doroty Witulskiej- Wójcik, Pani Katarzyny Woźniak.

                                

 

Program wychowawczo – profilaktyczny został zaopiniowany pozytywnie  Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile z dnia 13.09.2021 roku.

Program zatwierdziła  Rada Rodziców dnia  14.09.2021 r.

Pomoc dla Oliwki

Pomóż Klaudii

Telefon zaufania

Egzamin ósmoklasisty 2021

Kwarantanna- informacje dla rodziców i uczniów


Bezpieczny Internet

bezpieczny internet

Edukacja ekologiczna

Doradztwo zawodowe

Orły Edukacji 2019

Jesteśmy

jesteśmy
jesteśmy
jesteśmy
jesteśmy jesteśmy

Szkolny Klub Sportowy

Nasza Szkoła

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.png
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • sp4c.JPG
 • sp4e.JPG
 • szkola1.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola4.jpg
 • szkola5.jpg
 • szkola6.jpg
 • szkola7.jpg
 • szkola8.jpg
 • szkola9.jpg
 • szkola10.jpg

Copyright © 2021 SP4 Piła Rights Reserved.

Używamy plików cookie, aby ulepszyć naszą stronę internetową i zwiększyć komfort korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do niezbędnego działania tej witryny zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk