foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na www SP4 Piła :)

Zasady pracy zdalnej
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile

1. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Dyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego – Urząd Miasta i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone lub w sytuacji odgórnych uregulowań prawnych.
2. Szkoła pracująca w systemie stacjonarnym wykorzystuje nauczanie zdalne jako formę pomocniczą nauczania:
a. do prowadzenia lekcji (zadania domowe, prezentacje, filmiki itp.)
b. w nauczaniu indywidualnym,
c. do zajęć dodatkowych (kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze),
d. w czasie zebrań z rodzicami.
3. O wprowadzeniu nauczania zdalnego Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców i uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły.
4. Po ogłoszeniu decyzji o zdalnym nauczaniu wychowawcy klas sprawdzają:
a. dane kontaktowe do rodziców, ich numery telefonów oraz ewentualnie adresy mailowe;
b. czy każdy rodzic ma dostęp do dziennika elektronicznego;
c. czy każdy uczeń ma dostęp do dziennika elektronicznego oraz do platformy Microsoft 365, w tym Microsoft Teams.
5. Do kontaktu z rodzicami w ramach nauki zdalnej wykorzystuje się dziennik elektroniczny VULCAN. Nie zaleca się, aby komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych odbywała się za pośrednictwem prywatnych kont pocztowych nauczycieli.
6. Bieżące komunikaty, informacje oraz załączniki dotyczące nauczania zdalnego przekazywane będą za pomocą dziennika elektronicznego.
7. Dyrekcja szkoły może wprowadzić modyfikację planu lekcji podczas nauczania zdalnego, dostosowując go do potrzeb uczniów i nauczycieli.
8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego odczytywania wiadomości otrzymywanych w dzienniku elektronicznym i na poczcie służbowej.
9. Podczas trwania nauczania zdalnego ważne jest zachowanie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i rodziców:
a. należy uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników: nauczycieli oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadach równego dostępu i równego traktowania;
b. przestrzegać zasad cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, uczniów i nauczycieli.
10. Główną platformą elektroniczną do realizacji nauczania zdalnego w SP4 Piła jest Microsoft 365 — zbiór aplikacji i usług, w tym Microsoft Teams, a także dziennik elektroniczny.
11. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie będzie uczestniczyć w lekcji online otrzymuje nieobecność na danych zajęciach lekcyjnych.
a. Dla ucznia, który z ważnych przyczyn (np. brak komputera, internetu) nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach na platformie Microsoft 365, nauka odbywać się będzie w formie zadań do wykonania lub innych wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach. Wówczas obecność w dzienniku nauczyciel będzie wpisywał dopiero po otrzymaniu pracy od ucznia.
12. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć oznacza nieobecność ucznia na zajęciach.
13. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
a. Po powrocie do szkoły realizowany materiał w formie online będzie podsumowany i może zostać zweryfikowany przez nauczyciela.
14. Nauczyciel możne prowadzić zajęcia z pracowni na terenie szkoły lub z własnego domu. Istnieje możliwość wypożyczenia zestawu komputerowego przez nauczyciela. Lekcja online może trwać minimum 30 minut.
15. Szkoła dysponuje sprzętem komputerowym do zdalnego nauczania zakupionego przez Urząd Miasta, który w uzasadnionych przypadkach pożycza się uczniowi poprzez rodzica/opiekuna, który go odbiera i podpisuje protokół wypożyczenia.
a. Nie wypożycza się uczniom sprzętu, który jest wyposażeniem klas i pracowni szkolnych.
16. Dokumentowanie realizacji nauczania zdalnego przez nauczycieli odbywa się w dzienniku elektronicznym: wpisywanie tematu, frekwencji uczniów, ocenianie.
17. W lekcji online mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne. Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów z kl. I – III.
18. Obecność uczniów w lekcjach online, pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.
a. Istnieje możliwość przesyłania prac przez uczniów na poczty elektroniczne nauczycieli. Adresy mailowe, z których będzie korzystać nauczyciel podczas nauczania zdalnego powinny być udostępnione Dyrekcji Szkoły.
19. Nauczyciele regularnie monitorują postępy uczniów przez wybrane metody (np. przesyłane zdjęcia, zadania, karty pracy itp.). O uzyskanych ocenach lub zaliczeniach realizowanego materiału informowany jest uczeń/rodzic przez e-dziennik.
20. Podczas zdalnego nauczania nie realizuje się zajęć pozalekcyjnych – niepłatnych, chyba że nauczyciel i uczniowie wyrażą taką chęć.
21. Pedagog, psycholog i doradca zawodowy są w stałym kontakcie z uczniami potrzebującymi wsparcia oraz posiadającymi orzeczenia na ustalonych indywidualnie z uczniami / rodzicami warunkach. Udzielają wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców.
a. Są dostępni dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
22. Wychowawca ma obowiązek reagować na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, a także nauczyciele. Zapoznaje się z problemami, z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line.
23. Rodzice/opiekunowie prawni powinni:
a. zachęcać dzieci do samodzielnej pracy;
b. zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
c. być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami;
d. wspierać, ale nie wyręczać dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
24. Szkolny zestaw programów nie ulega zmianie. Nauczyciele wprowadzają przesunięcia treści mają możliwość modyfikacji realizacji czasowej pewnych zagadnień kształcenia, których z uwagi np. na wymagania sprzętowe czy wymagane specjalistyczne oprogramowanie lub inne środki dydaktyczne, nie można realizować w ramach kształcenia online.
25. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającym opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub realizujące Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów.
26. Za pomocą dziennika Vulcan lub strony internetowej szkoły zostaną przekazane dzieciom i rodzicom:
a. instrukcja bezpiecznej pracy w Internecie;
b. zasady obowiązujące na lekcjach onlineZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ONLINE
1. Główną platformą elektroniczną do realizacji lekcji online przez nauczycieli SP4 jest Microsoft 365 — zbiór aplikacji i usług, w tym Microsoft Teams.
2. W lekcji online mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne. Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów z kl. I – III.
3. Przed każdymi zajęciami ich uczestnicy wyłączają wszystkie aplikacje, które mają uruchomione na komputerze lub w telefonie komórkowym.
4. Prowadzącym lekcje online jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i zdalnego prezentowania swojego ekranu komputera.
5. Nauczyciel ma prawo poprosić ucznia o włączenie kamerki w każdym momencie trwania lekcji.
6. Na lekcji online nauczyciel sprawdza obecność poprzez wygenerowanie ankiety w aplikacji Microsoft Teams „Sprawdzenie obecności”. Po skończonych zajęciach automatycznie wygenerowaną listę osób, które udzieliły odpowiedzi, nauczyciel przenosi do dziennika elektronicznego.
7. Głos na zajęciach uczniowie zabierają tylko za zgodą nauczyciela. Jest możliwość zgłoszenia się do odpowiedzi za pomocą zaakcentowania tego faktu fizycznym gestem pokazywanym za pośrednictwem ekranu lub wykorzystaniem narzędzia elektronicznego przeznaczonego do tego typu aktywności.
8. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić zrzutów ekranu (printscreenów) i ich upubliczniać.
9. Ocenie na lekcjach online podlegać będą: wypełnione testy online, praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji oraz odsyłane prace domowe i karty pracy.

 

Pomoc dla Oliwki

Pomóż Klaudii

Telefon zaufania

Egzamin ósmoklasisty 2021

Kwarantanna- informacje dla rodziców i uczniów


Bezpieczny Internet

bezpieczny internet

Edukacja ekologiczna

Doradztwo zawodowe

Orły Edukacji 2019

Jesteśmy

jesteśmy
jesteśmy
jesteśmy
jesteśmy jesteśmy

Szkolny Klub Sportowy

Nasza Szkoła

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.png
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • sp4c.JPG
 • sp4e.JPG
 • szkola1.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola4.jpg
 • szkola5.jpg
 • szkola6.jpg
 • szkola7.jpg
 • szkola8.jpg
 • szkola9.jpg
 • szkola10.jpg

Copyright © 2021 SP4 Piła Rights Reserved.

Używamy plików cookie, aby ulepszyć naszą stronę internetową i zwiększyć komfort korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do niezbędnego działania tej witryny zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk