foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na www SP4 Piła :)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021
1.    Świetlica szkolna w godzinach od 7.15 do 16.00 zapewnia opiekę dzieciom rodziców pracujących zawodowo.
2.    Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego corocznie do wychowawców świetlicy lub do sekretariatu.
3.    Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy do godziny 16.00.
4.    W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
5.    Wychowanek świetlicy zobowiązany jest przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w szkole, na boisku szkolnym i placu zabaw oraz kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
6.    Za celowe zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
7.    W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. Ze względów bezpieczeństwa, dzieci nie mogą chodzić boso!
8.    Uczeń po przyjściu do szkoły zobowiązany jest pozostawić swoje rzeczy w szafce, a do świetlicy przynosi tylko tornister.
9.    Uczeń od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki itp.).
10.    Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy.
11.    Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
12.    Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP, większej gotówki itd.
13.    Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców / opiekunów prawnych.
14.    Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy przez pracownika znajdującego się na dyżurce.
15.    Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców  mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy świetlicy.
16.    Osoby obce dziecku, nieznane wychowawcom, odbierają je za pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów prawnych i po okazaniu dowodu osobistego.
17.    Dzieci nie będą wypuszczane ze świetlicy na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna prawnego.
18.    O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem lub przez e – dziennik.
19.    Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować zawieszeniem lub skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do świetlicy.
20.    Wszelkie sytuacje zaistniałe w świetlicy, a niepokojące rodzica lub dziecko prosimy niezwłocznie zgłaszać wychowawcom świetlicy.


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA CZAS PANDEMII W  ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Uwaga:
W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w szkole obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

1.    Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe: piłki, skakanki, obręcze itp. będą dezynfekowane.
2.    Uczeń uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub własnej szafce.
3.    Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
4.    Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci do świetlicy zabawek i innych przedmiotów z domu.
5.    Sale świetlicy będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
6.    Opiekunowie będą (w miarę możliwości) zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni świetlicy, wynoszący min. 1,5 m.

Warunki przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy.

1.    Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie będą przyjęte do świetlicy.
2.    Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby podczas pobytu w świetlicy zostanie odizolowane w oddzielnym pomieszczeniu (izolatce) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice /opiekunowie prawni zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
3.    Dzieci przyprowadzać i odbierać z placówki mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem i w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy rodzica (hol główny na parterze).
4.    Ze strefy rodzica dziecko samodzielnie przychodzi do świetlicy szkolnej, a w przypadku odbioru ze świetlicy, osoba dyżurująca powiadamia telefonicznie wychowawcę świetlicy o wyjściu danego dziecka, które jest odsyłane do wyjścia.
5.    Zabrania się rodzicom wchodzenia wraz z dzieckiem do pomieszczeń świetlicy.
6.    Osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci ze świetlicy zobowiązane są zachowywać środki ostrożności w postaci osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych (opcjonalnie), dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk. Każdy dorosły jest zobowiązany w sposób zalecany odkazić nim ręce (również w rękawiczkach jednorazowych) przed wejściem do budynku.
7.    Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do świetlicy.
8.    Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do świetlicy rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia (Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych), dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu, przyjęcia go do stosowania. Oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego, zapewniający szybką i efektywną komunikację z rodzicami dziecka oraz nazwiska i imiona osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.
9.    Zaleca się, by dziecko przyprowadzane i odbierane było przez maksymalnie 2 różnych członków rodziny. Dla dobra i w trosce o zdrowie osób starszych rekomenduje się, by dzieci nie były przyprowadzane i nie odbierane przez osoby po ukończeniu 60 roku życia.
10.    Zaleca się regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, zakazie podawania rąk na powitanie.
11.    W przypadku nieobecności dziecka w świetlicy, rodzic zobowiązany jest do powiadomienia o przyczynie nieobecności.
12.    W czasie przebywania w części wspólnej szkoły, uczeń powinien mieć zasłonięte usta i nos, np. podczas przechodzenia do stołówki szkolnej.

Pomoc dla Oliwki

Pomóż Klaudii

Telefon zaufania

Egzamin ósmoklasisty 2021

Kwarantanna- informacje dla rodziców i uczniów


Bezpieczny Internet

bezpieczny internet

Edukacja ekologiczna

Doradztwo zawodowe

Orły Edukacji 2019

Jesteśmy

jesteśmy
jesteśmy
jesteśmy
jesteśmy jesteśmy

Szkolny Klub Sportowy

Nasza Szkoła

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.png
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • sp4c.JPG
 • sp4e.JPG
 • szkola1.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola4.jpg
 • szkola5.jpg
 • szkola6.jpg
 • szkola7.jpg
 • szkola8.jpg
 • szkola9.jpg
 • szkola10.jpg

Copyright © 2021 SP4 Piła Rights Reserved.

Używamy plików cookie, aby ulepszyć naszą stronę internetową i zwiększyć komfort korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do niezbędnego działania tej witryny zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk